Wednesday, April 09, 2008

ما همه مشد حسنیم

وقتی مردم تصمیم گرفتند انقلاب کنند، بخاطر داشتن رفاه بیشتر و آزادی. که نیود. البته آزادی سیاسی و مبارزه علنی برضد نابرابریهای موجود در جامعه،هیچوقت فکر نمیکردند که بلائی سرشان بیاید که سر مشد حسن امد . مردم یعنی ما فکر میکردیم که پس از روی کار آمدن یک حکومت مردمی همه در رفاه بیشتر خواهیم بود ، خواهیم توانست مثل دیگر کشورهای آزاد و دموکرات خودمان برای اداره امور کشور تصمیم بگیریم ،کسی سرمان کلاه نمیگذارد و کلاهمان را برنمیدارد خلاصه گاومان دوقلو خواهد زائید و دیگر کلاهمان پس معرکه نیست .اما اینطور نشد و حسابهایمان غلط از آب در آمد ، اینروزها هر کس میپرسد چرا پس انقلاب کردید؟چی گیرتان آمد ؟،من جواب مشد حسن را میدهم.مشد حسن گاوش را برداشت برد ده بالا تا با گاونر کدخدای ده بالا جفت بیاندازد چون شنیده بود که گاو کدخدا به هر گاوی که سپوزید ماده گاو دو گوساله ای شد .مشد حسن پولی به کدخدا داد و کار جفتگیری آغاز شد افسار گاو به دست مشد حسن و گاو نر کدخدا سوار گاو مشد حسن که از بخت بد گاو ماده زیر فشاز جثه گاو نر کمرش زیاد خم شد و گاونر به سوراخ عوضی کرد ونطفه را ریخت و جفتگیری باطل شد .خوب کاریش نمیشد کرد گاو نر وظیفه را انجام داده بود این تقصیر گاو مشد حسن بود که خوب وانداده بود مشد حسن هم چاره ای نداشت ضرر را باید قبول میکرد ، افسار گاو را به دست گرفت و راهی ده پائین شد در بین راه دو ده باد شدیدی وزیدن گرفت و کلاه مشد حسن را هم باد برد قدری دنبال کلاه دوید و نتوانست بگیردش برگشت افسار گاو را گرفت و راهی ده شد. نزدیکی های ده یکی از روستائیان پرسید مشد حسن در چه حالی و از کجا میآئی خیر است انشاالله .مشد حسن جواب داد: خیر که بود، از ده بالا میایم رفته بودم یک کون و یک کلاه بدهکار بودم دادم و برگشتم

Friday, April 04, 2008

هدیه نوروزی نوه اصغر آقا


جمعه 16 فروردين 1387

روی بیداد زمین .....

NaveWEB.jpg
آمدی خوش به جهان جان نوه
خوش بکن کیف زمان جان نوه

شیر غفلت بخور از سینه‌ی مام
فارغ از قیمت نان جان نوه

تو گهواره چه دانی نرخ
خانه و ساختمان جان نوه

پی هم ونگ بزن جیغ بزن
بی‌خبر از خفقان جان نوه

جیش کن گرچه که با وضع دلار
پوشک‌ات گشته گران جان نوه

جیش کن هرچه دلت میخواهد
ز کران تا به کران جان نوه

روی بیداد زمین جیش بکن
تا ترا هست زمان جان نوه

جیش کن پیشتر از آنکه کنند
جیش بر تو دگران جان نوه

روی ارباب جهان جیش بکن
با همه توش و توان جان نوه

جیش در جنگل دنیا میکن
روی این جانوران جان نوه

بگذرد نوبت جیش‌ات بشتاب!
نگرانم نگران جان نوه!


اين مطلب از سايت اصغرآقاداتکام متعلق به هادي خرسندي چاپ شده است.