Thursday, May 15, 2008

وبگردان معتاد

ا ین مطلب در روزنامه کیهان لندن نوشته شده بود حیفم آمد شما ها نخوانید


اعتیاد به اینترنت بهداشت عمومی را تهدید میکند

البته نوشته نشده مطلب از کجا برداشته شده

دکتر جرالد بلوک،روانشنای از دانشگاه سلامت و علم در اوراگون امریکا،اخیرا در مقاله ای در مجله معتبر <مجله امریکائی در مورد روانپزشکی>در باره اعتیاد به اینترنت و عواقب آن ،که برخی اوقات نیتواند مرگبار باشد.هشدار داده است.دکتر بلوک میگوید که زیاده روی در بازی های کامپیوتری،بازدید از سایتهای پورنوو حتی ایمیل فرستادن از علائم اعتیاد به اینترنت است که موجب تاهنجاریهای فکری و روحی میشود

به نوشته روزنامه گاردین چاپ لندن وی معتقداست )اینجا کیهان ذکر ماخذ کرده ببخشید)زیاده روی در وبگردی و توجه نکردن به وقت و زمان و احساس دائمی برای داشتن کامپیوتربهتر و نرم افزارهای بیشتر ،افسردگی در زمانی که کامپیوتر قابل دسترس نیست ،از علائمی هسنتد که نشان میدهد شخصی دچار اعتیاد به اینترنت است
این روانشناس گفته است اعتیاد به اینترنتدر برخی از مواقع منجر به منزوی شدنفرد معتاد شده و کارائی ویرا در انجام دادن دیگر کارها به شدت کاهش میدهد
دکتر بلوک رد موردمطالعاتی که در کره جنوبی در این زمینه صورت گرفته میگوید:ده نفر بدلیل نشستن بش از حد طولانی در کافه های اینترنتی دچار لختگی خون شده و جان باخته اند و یک نفر سر بازی انلاین کشته شده است
دولت کره جنوبی در حال حاضر معتقد است که اعتیاد به اینترنت از جدی ترین مشکلاتی است که بهداشت عمومی را تهدید میکند
دولت کزه جنوبی تخمین میزندکه 210هزار نفر از کودکان این کشور دچار این بیماری هسنتدو برای معالجه حدود 80% آنها باید از دارو استفاده شودو احتما ل میرود که حدود یک چهارم آنها برای معالجه بیشتر به بیمارستا ن فرستاده شوند
دانش آموزان دوره دبیرستان در این کشورخدود 23 ساعت از وقت خود را در هفته صف بازی های کامپیوتری میکنند
دکتر بلوک میگوید یک میلیون و دویست هزار نفر دیگر در کره جنوبی در معرض اعتیاد به اینترنت هسنتد گزارش ها حاکی است که در این کشور تعداد افرادی که درس و یا کار خود را نرک میکنند تا هر چه بیشتر پای کامپیوتر بنشیتتد رو به افزایش است وی می افزاید در چین نیز خدود 14%از کاربران اینترنتی سعنی 10میلیون نفر به اینتر نت معتاد هسنتد
درمانگاهایی برای درمان معتادان در بسیاری از کشور ها به وجود امده تا مشکل معتادان جهان مجازی را در دنیای واقعی حل کند


برای همین من هم اینروزها کمتر پیدایم میشود تا اعتیاد نگیرمFriday, May 09, 2008

بخاطر مادر

برای روز مادر


من تا وقتی که زنده هستم این شعر را هر سال برای مادر خواهم سرود

===============================

تو از این خاطره ها زنده تری


مادرم

کنج اتاقت تنها

رفتی و خاطره ها با من ماند

روزگاری که پدر نیز گذشت

کودکی بیش نبودم و باور کردم

مرگ را میگویم

یاد من میآید که

تو شیون کردی

مات با خود گفتم

گریه را فایده نیست

و نمیگرییدم


روزگارانی بود

وتو چادر بکمر

کمر همت خود را بستی

که ندانیم یتیمی دردیست

چرخ خیاطی تو هر روزه

وقتی از کار وجین برگشتی

به صدا می آمد

نه

به فریاد

که تو شیر زنی

و نمی خواهی محتاج شوی

که نه

تو

بیوه زنی

خوشه چیتان با تو به رقابت بودند

و حسادت

که چرا بیوه زنی

سهم اربابی او

که به ناحق و به زور

می ربودند ز تو

بیشتر از سهمی است

که نصیب دگران میگردد


یاد من می آید

که به آنها گفتی

و به ما هم گفتی

که بخوان درس ات را

پدرم گفته گدائی هم شد

میکنی تا ما ها

درس را ول نکنیم

وه عجب حرفی زد

او نمیدانست که تو شیر زنی

و گدایان روباه

و تو با پینه دست

دفتر و کاغذ کاهی بدستم دادی

و مدادی که ستایش کنمت


خوب یادم مانده

دم حمام ده چاردونگه

دخترک پیرهنی را که تو شب

بعد خوابیدن ما دوخته بودی پوشید

و تو خوشحال و او شادان بود

یاد بزاز و دوچرخه

که پیراهن را

به بهائی اندک

نه به اندازه بیداری شب

از تو می دزدیدشچرخ خیاطی تو

زنگ دبستانم را به صدا می اورد

و وجین کارد تو بود که غذا میاورد

و تو انگار نه انگار

که ما بی پدریم


مادرم روحت شاد

که تو آموختیم

خواب و بیداری را

و نشانم دادی

زندگانی زیباست

با همه پستی و اوج

اگر اندازه ی انسانیت رشد کنم

تو نمردی مادر

تو از این خاطره ها زنده تری

Thursday, May 01, 2008

پدر زن

رفتیم ما هم پدر زن بشیم شنبه اینده عروسی دختر م است در کمپلوپس شمال بی سی فردا برای تهیه و تدارک برای چند روز از ونکوور غایب خواهم شد

این عروسی های ایرانی با غیر ایرانی هم دردسرهای خودش را دارد دو جور مراسم و دو برابر خرج برای هر دو طرف البته ناگفته نماند چند تائی که تا به حال در همین شهر دیده ایم خیلی جالب بوده

تمام دوستان فامیل که نداریم دوست همچون برادر داریم و خواهر داریم که زحمت مسافرت را همه قیول کرده اند و برای سورچرانی همه در راه کمپلوپس هسنتند تنشان سالم و دمشان گرم که میدانم گرما بخش این مراسم خواهند بود