Sunday, August 19, 2012

اطلاعیه دولت جمهوری اسلامی در مورد زلزله آذربایجان عزیز

دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده بزودی تعدادی پتو و لباس و لوازم منزل که مردم برای زلزله زدگان آذربایجان اورده و زیاد امده را به سوریه و ونزوولاو چند لای دیگر خواهد فرستاد البته وقتی بهترین هایش را برای بیت رهبری برداشنتد