Monday, June 22, 2009

عنتر

احمدی ای نژاده ات از خر
رفته تا کله در گُه رهبر
تو جوانان پاک ایران را
خس و خاشاک خوانده ای عنتر

Monday, June 01, 2009

تولدیه

یکسال اضافه تر شد بر طول عمرم امسال
کردم چه حوریان را توی بهشت خوشحال

جمله در انتظارند تامن زدر درآیم
همچون خروس ریزم از جمله شان پروبال