Friday, September 25, 2009

حضرت آقا


صد دام بالا دیدی و صدام بلا را

عبرت نگرفتی تو ای حضرت آقا

دیدی که چطوری ز سوراخ درآمد

چون موش زبون آن خرک شاه نما را

شرمت شود ار این همه بیشرمیت ای شیخ

ظلم از چه کنی این همه این ملت ما را

دانی که خدا نیست به اسمش بکنی ظلم

کردی تو مترسک اگر هم هست خدا را

بود آنکه ولیعهد قبولش ننمودیم
خواهی بچپانی تو بزور مجتبی را

از یکطرفی سید و از یکطرفی شمر

تو زنده نمودی یه بام و دو هوا را

کافر که شدی دزد شدی جانی و قاتل

شایسته بود اینهمه اوصاف شما را

ای رهبر آزاده ی ملعون و مجسم

پنهان چه کنی آن عفن زیر عبا را

تاریخ وجود تو شده ثبت به تاریخ

هم مبدا وهم خاتمه ی جور و جفا را