Saturday, May 23, 2009

ایران اتمی است

باز همه جا صحبت از ین است که باید از اتمی شدن ایران جلوگیری کرد

از یکطرف اسرائیل داد و فریاد میکند، از یکطرف امریکا از یکطرف اروپا و این بیچاره ها نمیدانند که ایران سالهاست اتمی شده است ، که اگر یکی از بمبهای کلاهکی را ، یا درست تر بگویم بمبهای عمامه ای را در هر کشوری بیاندازد دمار از دودمان آنها در میاورد بیشتر جوانهایشان معتاد میشوند دخترانشان خیابانی یا امارتی میشوند کارمندانشان رشوه خوار و گرانی و کمبود آزادی و فراوانی فحشا و خودکشی،.................
خلاصه چنان به روزگارشان میاید که نگو و نپرس، که سی سال پیش یکی از این بمبها با همکاری امریکا و فرانسه و انگلیس و مجاهدین و فدائییان وملی مذهبی ها و مخصوصا سلطنت طلبها در همین ایران افتاد و ویران کرد مهد آریا را

ایران اتمی است