Tuesday, January 05, 2010

از گذشته

این را در کامنتدونی رهگذر نوشته بودم امروز پیداش کردم ببینید هنوزتازه مانده

نویسنده: مانی خان
دوشنبه 23 اردیبهشت1387 ساعت: 2:19


خانه از پای بست ویران شد


هر خری آمد و مسلمان شد

هر سری با دومتر عمامه

دیو گردید و قاتل جان شد

با شقاوت شدند هم پیمان

درد و رنجی نصیب ایران شد

آتشی در گرفت در خانه

چهره کودکان چو پیران شد

چشمها کور و چشمه ها خشکید

مردن مرد و زن چه آسان شد

ملک ایران چو مخزن باروت

میشود گفت همچو لبنان شد

از کجا آمد این همه ملا

خر در ایران چرا فراوان شد

همتی ای عزیز هموطنم

عمر دجاله رو به پایان شد
البته شعر اصلی که گویا مال شهریار است را اگر پیدایش کردم اینجا میاورم