Tuesday, August 04, 2009

ندا

ندائی بود در چشمان آن دختر الارهبر

که از نامت نمیماند بجز خونخواره ای دیگرعبدالقادر نازنین این بار دیگر رفت زیر تیغ جراحی امیدوارم که خوب و سلامت باز گردد در جایگاه طنزش

No comments: