Tuesday, June 12, 2012

فیس بوک

با فیس و افاده بودم و پوک شدم
زان وقت که الوده به فیس بوک شدم

دارائی من ببین چه  وبلاکی بود 
از دست  بدادمش و مفلوک شدم

No comments: