Tuesday, August 07, 2007

YouTube - tamana parviz meshkatian santoor

YouTube - tamana parviz meshkatian santoor

2 comments:

رهكذر said...

درود عالم بر تو ماني خان بسيار لذت برديم. خداوند از سيمهاي اندوخته در صندوق حضرات حاكمبلاد كفر و اسلام بكاهد و بر سيمهاي سنتور ايشان قوام دهاد.

خاتونك said...

در این قحطی هنر و موسیقی در کشورمون دیدن چنین نابغه هایی آدم رو سرشار از امید می کنه.