Tuesday, April 19, 2011

نامه سرگشاده به رهبر معظم

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم

در این زمان که نابسامانی منطقه خاور میانه را فرا گرفته است ، چشم ملت های مسلمان منطقه به شما دوخته شده است . مخصوصا چشم ملت شهید پرور ایران، که بیم این دارند که خدای ناکرده این نابسامانی ها گریبان ایران اسلامی را هم بگیرد دراین سالها سران اغلب این کشور ها با ملت خود چنان کردند که ملت ها بپا خاسته و با این یزیدیان در حال ستیز هستند

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم
چشم ملت ایران به شماست که کاری حسینی بنمائید ،بله حضرت رهبر معظم ،کاری حسینی . شهید شوید تا خیال این ملت شهید پرور راحت شود و بتوانند به زندگی عادی خود باز گردند. در خاتمه از اینکه انشاالله با این درخواست ملت شهید پرور ایران موافقت خواهید کرد از شما و حضرت عزائیل کمال تشکر و امتنان را خواهم داشت

No comments: