Thursday, February 22, 2007

عاشقانه

توی یکی از وبلاگهادر نظری نوشته بود حال که همه چیز سیاسی شده گفتن شعر عاشقانه بی فایده است اما نگفته بود شعر عاشقانه سیاسی نظر شما چیست؟

شبیخون

رسید عید و طبیبم ، سری تو بر من زن

به آب بوسه تو آتش ،به خشک این تن زن


بیا و باغ دلم را،شکوفه باران کن

شرر ز عشق و محبت، به باغ و گلشن زن


چو شیخکان ریائی، دهان ما بویند

بیار باده و تا قطره ،در رگ من زن


چنان برقص ز مستی ،چو دختران شراب

بتاب زلف و از آن طعنه ها، به خرمن زن


به تار سینه بربط ،بزن به زخمه ی ناز

بخوان و هل هل شادی ،به کوی و برزن زن


به پیش شیخ حرامی ،مزن توحرف از عشق

همیشه حرف دلت، با زبان الکن زن


به شادمانی نوروز و، فصل بیداری

به تیغ عشق شبیخون ،به خواب دشمن زن
در یک بیت خود سانسوری شده است به مستی شاعر ببخشید

No comments: