Wednesday, January 10, 2007

گلوبال وارمینگ

این روزها خیلی صحبت از گرم شدن هوای کره زمین است . گویا قرار است هوای زمین انقدر گرم شود که تمام یخ های قطبی اب

شود و جنگل ها خشک و اتش و خاکستر. و این سوال برای عده ای پیش امده که چه بسر نوه و نتیجه و ندیده و نوه و نتیجه انها
میاید <خدا را شکر که تا اینجای تخم و ترکه بیشتر نرفتند و الله وقت شما را بیشتر میگرفتند > از حالا دارند غصه ان روزها را

. میخورند. من یک راه ساده پیش پای شما میگذارم که از این دغدغه خاطر راحت شوید


اگر از شما گذشته و بچه دار شدید . بابا: به بچه هایتان بگوئید بچه دار نشوند تا شما را بیخودی ناراحت نکنند تا بتوانید با اسودگی خاطر سرتان را زمین بگذارین فاتحه

No comments: