Wednesday, January 17, 2007

خیال خفته

می شود این خواهش جانی شود سودا به تن
می شود اندام تو بیرون شود از پیرهن
می شود چون پیچکی پیچی تو بر اندام من
تا نفهمند این خیال خفته یک مرد است و زن

No comments: