Friday, January 12, 2007

برزو ها!

امروز به چند هتل ونکوور مراجعه کردم برای اجاره سالن برای یک برنامه هنری . بجز یک هنل تقریبا بقیه عذر خواستند و حاضر نبودند که به ما ایرانی ها جا برای برگزاری جشن های عمومی اجاره بدهند. تازه ان هتلی هم که حاضر بود بما اجاره بدهد، مسئولیت حفظ نظم را خودش به عهده میگرفت تا اتفاقی نیافتد.و هزینه زیادی برای حافظان نظم طلب میکرد .

در این چند سال اخیر که تعداد ایرانی ها در ونکوور زیاد شده است ،در مراسم مختلف عده ای تازه وارد غیور ! ظهور کرده اند که خیلی مواظب نوامیس شان هستند . اگر کسی عمدا، یا از روی اتفاق، نگاه چپی به یکی از نوامیس شان کرد، فورا با قداره کشی ولات بازی چنان مجلس را بهم میزنند که داد ناموس خودشان هم در میاید که: بابا ایروریزی نکن! این برزو گو.....ها فکر نکنید در مورد نوامیس دیگران از این خاصه خرجی ها میکنند . نه برعکس همیشه چشمشان دنبال ناموس دیگران است . به خاطر همین به همه شک دارند . مخصوصا که یکی دو گیلاسی هم زده باشند. در کنار اینها عده ی دیگری از جوانانی که یه کلاس های لگد بنداز و گاز بگیر میروند هم هستند . ( چرا گفتم لگد بنداز و گاز بگیر، بخاطر اینکه در یعضی از این کلاسها فقط درس کتک کاری یاد میدهند و کاری به اخلاق جوانمردی و پهلوانی ی شاگردانشان ندارندو فقط فکر پرکردن جیبشان هستند).که تا مقداری به قطر بازوانشان اضافه شد، در مجالس مختلف. در بار و دیسکو. و...گردن کلفتی میکنند و دعوا راه میاندازند و بعد هم با اب و تاب ازشاهکاری که کردند برای دوستانی که انجا نبوده اند تعریف میکنند.

قدیم ها اینجا اینجوری نبود . جوان ها بیشتر سیاسی بودند . واگر دعوائی هم میشد بین حزب اللهی ها و بقیه بود ان هم حرفی. این تحفه های جدید زائیده پولهای باد اورده ای هستند که از مردم بیچاره ایران دزدیده شده است.

1 comment:

davood said...

سلام دوست عزیز مولتی میلیاردر های پنجاه و هفتی که آوازه ظهور دخترانشان در اینترنت گوش فلک را کر کرده و اکثرا هم از شغل پدر اظهار نارضایتی می کند . از تبعیض هایی که شاهد بوده اند سخن می گویند و این که دل هاشون چیچی می خواد به این مفت خورها بگویید که ذهن کثیفتون رو از این همه حرام سیرتی پاک کنید .