Thursday, January 11, 2007

دموکراسی

راجع به دموکراسی خیلی ها اظهار نظر کرده اند .واینکه چقدر ما در کشورمان به دموکراسی احتیاج داریم. ولی هیچکس توجه به این ندارد که داشتن دموکراسی در فرهنگ ما نمی گنجد! چرا؟ خیلی ساده است.
امریکا دو تا حزب اساسی دارد: دموکرات و جمهوری خواه. حزب دموکرات مسیحی لبنان یکی ازمهمترین احزاب لبنان است. دمکرات های جدید در کانادا برای بدست گرفتن قدرت تلاش میکنند.. همین طور و همین طور و........ دیدید! این لغت انگلیسی( دموکراسی )،درهر روزنامه ای که ورق میزنید،یا به هر سایتی که سر بزنید چه دولتی چه خصوصی، چه اجتماعی چه اقتصادی، سیاسی، ادبی همین طور امده است اصلا ما معادل فارسی برای دموکراسی نداریم . حالا میخواهید ما مردم دموکراسی را رعایت کنیم . یا حکومت های ایرانی دمو کراسی را رعایت کنند.
بابا شما چه خوش خیالید!

No comments: